Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

dzizaa
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

April 02 2015

dzizaa
“ Największe przerażenie ogarnia wtedy, kiedy czujesz, że w Twoim życiu zaczyna się dziać coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz, jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi ludzie, jak wszystko pomału umiera, jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz, jak ten człowiek od Ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć, czym jest strach. ”
— Marek Hłasko
Reposted byothershe othershe
dzizaa

W sekundzie można zniknąć jak bańka mydlana i nic nie zostawić po sobie..


Reposted byLove-Lifeothershemagiciansassistantsweetnothingg
dzizaa
Iro­nia wysłała jej drwiący uśmiech, bo ja­ko je­dyna wie­działa, że los kpi so­bie z pragnień. 
Reposted byLove-Life Love-Life

April 11 2014

dzizaa
Reposted byMezameola4650prinzessin

March 26 2014

dzizaa
dzizaa

March 11 2014

dzizaa
3178 5ad0
Reposted fromaggape aggape

March 06 2014

dzizaa
Reposted fromkochaj kochaj
dzizaa
Reposted fromkochaj kochaj
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa

February 13 2014

dzizaa
Nigdy nie warto tęsknic za kimś, co do kogo nie mamy pewności, że śpi tej nocy samotnie.
— Lidia Jasińska
dzizaa
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym co mówią. W tym, kim są.
dzizaa
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."

February 09 2014

dzizaa
chciałbym spędzić z nią resztę życia, nawet jeśli miałbym żyć jeszcze tylko kwadrans.
— J.Ż.
Reposted byBorderlineGirl BorderlineGirl
dzizaa
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— J.Ż.
Reposted byBorderlineGirl BorderlineGirl
dzizaa
Rzeczy których chcesz, przychodzą zawsze, tylko z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą za późno, wtedy, gdy już ich kompletnie nie chcesz.
— J.Ż.
Reposted bylovesmileStokrotka9BorderlineGirlbrasileirasamozatrucieniebieskookaAgnyaimsickofthishitduuulitobecontinuedwiolonczelistkaTryToRememberrrniezwykladreamadreamklaorz
dzizaa
Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...] Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz. To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć ci dech w pier­siach.
dzizaa
Cza­sem uda­jemy, że jes­teśmy sil­ni, że da­jemy so­bie radę, a wewnątrz ogień roz­paczy tra­wi nasze złama­ne serca...
Reposted byPSobollekCarlotaverybigsadverityzjebalosielajlamizuka
dzizaa
Sie­działa i po pros­tu płakała. Płakała jak małe dziec­ko, które­mu zab­ra­no li­zaka. Tyl­ko jej prob­le­my były znacznie większe niż lizaki... 
Reposted byCarlotaverybigsadchceblantao5ranolajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl